Predstavitev Srednja poklicna in strokovna šola

O nas

Direktorjev nagovor

Osebna izkaznica

Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ: mag. BRANKO ŠKET

Ravnatelj SPSŠ: mag. JANEZ VODOPIVC

Poslovni sekretar: LEA ŠUC

Referat VSŠ: NATALIJA BREČKO

Računovodkinja: NATALIJA ŠOLINC

Svetovalna delavka, knjižničarka VSŠ: MIHELCA ROMIH

Knjižničarka SPSŠ: DARINKA BOSNAR

Organizatorka praktičnega pouka: NATALIJA TRČEK KOVŠE

Organizator šolske prehrane: MAGDA GUČEK

Izobraževanje odraslih SPSŠ: NATALIJA TRČEK KOVŠE

Vodja dijaškega doma: ŠPELA ŠALEJ

Tajnica ŠMK poklicna matura: SIMEONA RAKUN

Tajnica ŠK zaključni izpiti: LIDIJA BAUMAN

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Kaja Dosedla, odvetnica

Tajništvo:                    03/ 746-29-00

Fax:                            03/ 746-29-20

Zbornica SPSŠ:         03/ 746-29-16

Zbornica VSŠ             03/ 746-29-17

Svetovalna delavka:  03/ 746-29-06

Knjižnica:                    03/ 746-29-15

Dijaški dom:               03/ 746-29-18

Referat VSŠ:              03/ 746-29-02

Kako do nas

 scsenjur

Poslanstvo, vizija in vrednote

je izobraževanje dijakov in študentov v srednješolskih in višješolskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za strokovne kadre in druge zainteresirane ter sodelovanje v razvojnih projektih.

Vizija Šolskega centra Šentjur

je postati šolski center, ki z različnimi programi pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraževanju na področju subregije Kozjansko in Obsotelje ter širše celjske in drugih regij, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem kadrov želimo postati pomemben dejavnik razvoja.

Vrednote Šolskega centra Šentjur

so znanje, inovativnost, zaupanje, vztrajnost.

Ker menimo, da je za doseganje vizije je potrebna kakovost oziroma odličnost dela, se bo vodstvo zavzemalo, da bo s stalnimi izboljšavami na vseh področjih dela dosegalo oziroma presegalo pričakovanja vseh deležnikov izobraževanja, predvsem pa dijakov in študentov ter organizacij v pokrajini in širše. Vodstvo bo s svojim delom in ravnanjem usmerjeno k poslovni odličnosti.

Vsem tem vodilom se prilagaja tudi naše delo in ravnanje, ki je izraženo v naslednjih specifičnih ciljih:

 • uporaba primernih in sodobnih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih področjih ter s tem izobraziti udeležence izobraževanja, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k razvoju pokrajine,
 • ustvarjanje vzpodbudnega učnega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
 • spodbujanje stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev,
 • zagotavljanje najsodobnejših virov in literature v šolski knjižnici,
 • vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini,
 • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
 • zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega okolja za udeležence izobraževanja ter zaposlene,
 • aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih,
 • izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
 • spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja s pomočjo samoevalvacije v skladu z zahtevami notranjih in zunanjih presoj,
 • ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja,
 • vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo.
Dostopnost